•           A Comisión Europea vén de enviar unha carta de emprazamento ao Reino Unido por incumprir as disposicións do Protocolo sobre Irlanda e Irlanda do Norte, así como a obrigación de boa fe prevista no Acordo de Retirada.

•           Isto marca o inicio dun proceso de infracción formal contra o Reino Unido. É a segunda vez no espazo de seis meses que o goberno británico disponse a infrinxir o dereito internacional.

Creador: Aurore BELOT  Copyright: © European Union 2016 - Source : EP

Bruxelas, 16 de marzo de 2021. A Comisión enviou ao Reino Unido unha carta de emprazamento polas infraccións das disposicións da lexislación da UE relativas á circulación de mercadorías e ás viaxes dos animais de compañía, aplicables en virtude do Protocolo sobre Irlanda e Irlanda do Norte, o que marca o inicio dun proceso de infracción formal. De acordo co establecido no Protocolo, as institucións da UE e, en particular, a Comisión Europea e o Tribunal de Xustiza da UE (TXUE) teñen poderes de supervisión e execución segundo os Tratados da Unión en relación con disposicións específicas do Protocolo. A carta pide ao Reino Unido que leve a cabo rapidamente medidas correctoras para restablecer o cumprimento dos termos do Protocolo e o Reino Unido ten un mes para responder á carta.

Ademais, o vicepresidente da Comisión, Maroš Šefčovič, enviou unha carta política ao copresidente do Reino Unido do Comité Mixto, David Frost, na que pide ao Goberno británico que rectifique e se absteña de poñer en práctica as declaracións e orientacións publicadas o 3 e 4 de marzo de 2021 xa que esas medidas supoñen unha violación do deber de boa fe previsto no Acordo de Retirada, así como pide ao Reino Unido que inicie consultas bilaterais no Comité Mixto de boa fe, co obxectivo de chegar a unha solución mutuamente acordada para finais deste mes.

O Protocolo, como parte integrante do Acordo de Retirada está en vigor desde o 1 de febreiro de 2020 e ten efectos xurídicos en virtude do Dereito internacional. O obxectivo do mesmo é manter a paz e a estabilidade, protexer o Acordo de Venres Santo (Belfast), evitar unha fronteira dura na illa de Irlanda e preservar a integridade do mercado único da UE. Para que estes obxectivos cúmpranse, o Protocolo debe aplicarse na súa totalidade.

Próximos pasos

O Reino Unido ten un mes para presentar as súas observacións á carta de emprazamento. Unha vez examinadas estas observacións, ou se non se presentaron, a Comisión poderá decidir, se procede, emitir un ditame motivado. O TXUE dispón de todos os poderes previstos nos Tratados, incluída a posibilidade de impoñer unha suma a tanto alzado ou unha multa coercitiva.

Así mesmo, se o Reino Unido non establece consultas no Comité Mixto de boa fe, co obxectivo de alcanzar unha solución mutuamente acordada antes de que finalice o mes, a UE poderá notificar por escrito o inicio de consultas como primeiro paso do proceso do Mecanismo de Solución de Diferenzas establecido no Acordo de Retirada. Se non se atopa unha solución, a UE podería remitir o conflito a unha arbitraxe vinculante. En última instancia, isto tamén pode dar lugar á imposición de sancións financeiras por parte do panel de arbitraxe. En caso de falta de pagamento ou incumprimento persistente, a UE podería suspender as súas obrigacións en virtude do Acordo de Retirada (con excepción da parte do acordo relativa aos dereitos dos cidadáns) ou do Acordo de Comercio e Cooperación, por exemplo, impoñendo aranceis ás importacións de bens procedentes do Reino Unido.

Antecedentes

O 3 de marzo de 2021, o Goberno do Reino Unido declarou a súa intención de atrasar unilateralmente a plena aplicación do Protocolo sobre Irlanda e Irlanda do Norte relativo aos desprazamentos de mercadorías e de animais de compañía de Gran Bretaña a Irlanda do Norte. Isto produciuse tras a reunión do Comité Mixto de febreiro de 2021, na que o Reino Unido comprometeuse publicamente á correcta aplicación do Protocolo, así como á aplicación de todas as decisións adoptadas no Comité Mixto en decembro de 2020.

O Reino Unido recorreu a esta acción unilateral sen ningunha discusión ou consulta coa UE, o que constitúe un claro afastamento do enfoque construtivo que prevalecera ata ese momento, socavando o traballo do Comité Mixto, a confianza mutua e o espírito de cooperación. Esta decisión volve situar ao Reino Unido na senda do incumprimento das súas obrigacións xurídicas internacionais e do deber de boa fe que debe prevalecer na aplicación dos acordos internacionais de conformidade coa Convención de Viena sobre o Dereito dos Tratados.

Máis información: Comisión Europea

Carta do vicepresidente da Comisión Europea a David Frost

© Fundación Galicia Europa

ContactoAviso Legal