Comisión Europea - Comunicado de prensa

Faltan 100 días para que o Reino Unido abandone a Unión Europea.

Tendo en conta a continua incerteza no Reino Unido ao redor da ratificación do acordo de retirada, tal e como foi acordado pola UE e o Reino Unido o 25 de novembro de 2018, e en resposta ao chamamento do Consello Europeo (artigo 50) a intensificar o traballo de preparación para as consecuencias a todos os niveis e sexa cal for o resultado do proceso, a Comisión Europea empezou a aplicar o seu Plan de acción de continxencia por falta de acordo. Isto responde o compromiso da Comisión de adoptar todas as propostas necesarias en caso de non alcanzar un acordo para finais de ano, tal como indícase na súa segunda Comunicación sobre a preparación do 13 de novembro de 2018.

O paquete de hoxe inclúe 14 medidas nun número limitado de ámbitos nos que a falta de acordo xeraría fortes perturbacións para os cidadáns e as empresas na  EU-27. Estes ámbitos inclúen os servizos financeiros, o transporte aéreo, as aduanas e a política en materia de cambio climático, entre outros.

A Comisión considera esencial e urxente a adopción hoxe destas medidas para garantir que as medidas de continxencia necesarias poidan entrar en vigor o 30 de marzo de 2019 a fin de limitar os danos máis importantes que poderían producirse no caso dunha retirada sen acordo.

Estas medidas en ningún caso poderán atenuar o impacto global da falta de acordo, como tampouco compensarán de modo algún a falta de preparación das partes interesadas nin reproducirán plenamente as vantaxes da adhesión á Unión ou as condicións dun eventual período de transición, como prevé o acordo. Limítanse a ámbitos específicos nos que é absolutamente necesario protexer os intereses vitais da UE e nos que as medidas de preparación non son suficientes por si soas. Por regra xeral, terán carácter temporal e alcance limitado e serán adoptadas unilateralmente pola UE. As medidas teñen en conta os diálogos cos Estados membros e son complementarias das medidas de preparación xa adoptadas, descritas nas dúas Comunicacións de preparación anteriores.

Durante as próximas semanas, a Comisión continuará coa aplicación do seu plan de acción de continxencia, supervisará a necesidade de medidas adicionais e seguirá apoiando aos Estados membros no seu traballo de preparación.

Prioridade aos dereitos dos cidadáns: dereito de estancia e coordinación da seguridade social

A Comisión sempre puxo por diante os dereitos dos cidadáns ao longo das negociacións e no traballo de preparación e de continxencia en caso de falta de acordo. A Comunicación de hoxe convida os Estados membros a adoptar unha formulación xenerosa polo que se refire aos dereitos dos cidadáns do Reino Unido na UE, sempre que o Reino Unido manteña unha actitude de reciprocidade.

En particular, os Estados membros deben adoptar medidas para garantir que os cidadáns do Reino Unido que residen legalmente na UE na data da retirada sigan sendo considerados residentes legais. Os Estados membros deben adoptar un enfoque pragmático á hora de conceder o estatuto de residencia temporal. Lémbrase que a Comisión xa adoptou unha proposta de Regulamento que exime aos nacionais do Reino Unido da obrigación de visado, a condición de que todos os cidadáns da UE estean igualmente exentos dos requisitos de visado do Reino Unido.

Polo que se refire á coordinación da seguridade social, a Comisión considera que é necesario que os Estados membros fagan todo o posible para garantir a seguridade xurídica e protexer os dereitos adquiridos polos cidadáns da  EU-27 e os nacionais do Reino Unido que exercesen o seu dereito á libre circulación antes do 30 de marzo de 2019.

Normativa sectorial

Servizos financeiros

Tras un exame exhaustivo dos riscos vinculados a unha falta de acordo no sector financeiro, a Comisión chegou á conclusión de que só é necesario un número limitado de medidas de continxencia para salvagardar a estabilidade financeira na  EU-27.

Por conseguinte, a Comisión adoptou hoxe os seguintes actos:

 • Unha Decisión de equivalencia temporal e condicional para un período limitado de 12 meses a fin de garantir que non se produce ningunha alteración inmediata da actividade na compensación centralizada de derivados.
 • Unha Decisión de equivalencia temporal e condicional para un período limitado de 24 meses a fin de garantir que non haberá perturbacións nos servizos de depositarios centrais para os operadores da UE que utilizan actualmente operadores do Reino Unido.
 • Dous Regulamentos Delegados que facilitan a novación, para un período limitado de 12 meses, de determinados contratos de derivados  OTC, para os que un contrato transfírase desde o Reino Unido a unha  contraparte establecida na  EU-27.

Transporte

A Comisión adoptou hoxe dúas medidas para evitar a interrupción total do tráfico aéreo entre a UE e o Reino Unido en caso de non chegar a un acordo. Estas medidas só garantirán unha conectividade básica e non reproducen de ningunha maneira as importantes vantaxes da adhesión ao Ceo Único Europeo. As medidas están supeditadas á concesión polo Reino Unido de dereitos equivalentes ás compañías de transporte aéreo da UE e ao establecemento de condicións de competencia equitativas.

 • Unha proposta de Regulamento para garantir temporalmente (durante doce meses) a prestación de determinados servizos aéreos entre o Reino Unido e a UE.
 • Unha proposta de Regulamento para ampliar temporalmente (nove meses) a validez de determinados certificados de seguridade da aviación.

A Comisión tamén adoptou unha proposta de Regulamento a fin de permitir temporalmente (nove meses) transportar mercadorías á UE aos operadores do Reino Unido, sempre que o Reino Unido outorgue dereitos equivalentes aos operadores de transporte por estrada da UE e sempre que se respecten condicións de competencia equitativas.

Aduanas e exportación de mercadorías

A falta dun acordo, toda a lexislación pertinente da UE sobre a importación e a exportación de mercadorías aplicarase ás mercadorías que circulen entre a UE e o Reino Unido. A Comisión adoptou hoxe as seguintes medidas técnicas:

 • Un Regulamento Delegado para incluír os mares que rodean ao Reino Unido nas disposicións sobre prazos nos que as declaracións sumarias de entrada e as declaracións previas á saída deben presentarse antes de saír ou de entrar no territorio aduaneiro da Unión.
 • Unha proposta de Regulamento para engadir o Reino Unido á lista de países para os que unha autorización xeral de exportación de produtos de dobre uso é válida en toda a UE.

Con todo, é fundamental que os Estados membros adopten todas as medidas necesarias para estar en condicións de aplicar o código aduaneiro da Unión e as disposicións pertinentes relativas á fiscalidade indirecta en relación co Reino Unido.

Política da UE en materia de cambio climático

A Comisión adoptou hoxe os seguintes actos no ámbito da lexislación da UE en materia de cambio climático a fin de garantir que unha situación de falta de acordo non afecte ao bo funcionamento e a integridade ambiental do réxime de comercio de dereitos de emisión.

 • Unha Decisión da Comisión para suspender temporalmente, para o Reino Unido, a asignación gratuíta de dereitos de emisión, a poxa, e o intercambio de créditos internacionais con efecto a partir do 1 de xaneiro de 2019.
 • Unha Decisión de Execución para permitir unha asignación de cotas anuais adecuadas ás empresas do Reino Unido para o acceso ao mercado da EU-27 (ata o 31 de decembro de 2020).
 • Un Regulamento de Execución para garantir que a notificación por parte das empresas estableza unha distinción entre o mercado da UE e o mercado do Reino Unido para permitir unha correcta asignación de cotas no futuro.

Programa  PEACE

A Comisión reiterou hoxe o seu compromiso de garantir que os programas actuais entre os condados fronteirizos de Irlanda e Irlanda do Norte poidan seguir en calquera caso. Dada a súa importancia, a Comisión presentou hoxe unha proposta de Regulamento para continuar co programa PEACE en Irlanda do Norte ata o final de 2020 no caso de que non haxa acordo. En canto ao período posterior a 2020, a Comisión xa propuxo, como parte das súas propostas para o próximo Marco Financeiro Plurianual, continuar e reforzar o apoio transfronteirizo á paz e a reconciliación nos condados fronteirizos de Irlanda e Irlanda do Norte.

Outros

A Comisión tamén adoptou un Regulamento Delegado sobre a inclusión do Reino Unido nas estatísticas sobre balanza de pagos, comercio internacional de servizos e investimentos estranxeiras directas.

Próximos pasos

A Comisión chama ao Parlamento Europeo e ao Consello a que garantan a adopción dos actos lexislativos propostos de forma que entren en vigor para o 29 de marzo de 2019. A Comisión tamén chama a atención do Parlamento Europeo e do Consello sobre a importancia que reviste a entrada en vigor canto antes dos actos delegados. Para os actos delegados, o período normal de escrutinio por parte do Parlamento Europeo e do Consello é de entre dous e tres meses (dous meses para o Regulamento Delegado sobre as declaracións  sumarias e as declaracións previas á saída; tres meses para o Regulamento Delegado sobre a inclusión do Reino Unido nas estatísticas da UE; e un máximo de tres meses para os Regulamentos Delegados sobre determinados tipos de contratos, incluídos os derivados  OTC. Para máis información sobre os prazos mínimos para a adopción de tales actos lexislativos, véxase esta ligazón no anexo 5. Os actos delegados poden entrar en vigor antes se o Parlamento Europeo e o Consello informan á Comisión, antes de que finalice o período de escrutinio, de que non presentarán obxeccións.

Contexto

O 14 de novembro de 2018, os negociadores da Comisión e do Reino Unido acordaron os termos do acordo de retirada. O 22 de novembro de 2018, a Comisión aprobou o acordo de retirada. O 25 de novembro de 2018, o Consello Europeo (artigo 50) aprobou o acordo de retirada e convidou á Comisión, ao Parlamento Europeo e ao Consello para tomar as medidas necesarias para que o acordo poida entrar en vigor o 30 de marzo de 2019, co fin de asegurar unha retirada ordenada.

O 5 de decembro de 2018  a Comisión adoptou dúas propostas de Decisión do Consello polas que se autorizan a firma e a celebración do acordo de retirada. Para que o acordo de retirada entre en vigor, o Consello debe autorizar a firma do texto en nome da Unión e o Parlamento Europeo debe dar a súa aprobación antes de ser celebrado polo Consello. O acordo de retirada terá que ser ratificado polo Reino Unido, de conformidade cos seus propios requisitos constitucionais.

A ratificación do acordo de retirada segue sendo o obxectivo prioritario da Comisión. Tal como foi posto de relevo na primeira Comunicación da Comisión sobre a preparación do  Brexit, do 19 de xullo de 2018, con independencia do suposto contemplado, a decisión do Reino Unido de retirarse da Unión Europea causará importantes perturbacións.

Tanto os distintos interesados como as autoridades nacionais e da UE deben, por tanto, prepararse para dúas grandes hipóteses:

 • Se o acordo de retirada ratifícase antes do 30 de marzo de 2019, o Dereito da UE deixará de aplicarse ao e no Reino Unido o 1 de xaneiro de 2021, é dicir, transcorrido un período transitorio de 21 meses.
 • Se o acordo de retirada non se ratifica antes do 30 de marzo de 2019, non haberá período transitorio e o Dereito da UE deixará de aplicarse ao e no Reino Unido a partir do 30 de marzo de 2019. Esta hipótese coñécese como «escenario sen acordo» ou «escenario límite».

A Comisión publicou o ano pasado 78 comunicacións sectoriais para informar os cidadáns das consecuencias da retirada do Reino Unido en ausencia de calquera forma de acordo de retirada. Están dispoñibles en todas as linguas oficiais da UE. A Comisión mantivo tamén debates técnicos cos Estados membros da  EU-27, tanto sobre cuestións xerais de preparación como sobre medidas de preparación sectoriais, xurídicas e administrativas específicas. As diapositivas utilizadas nestes seminarios técnicos están dispoñibles en liña.

Fonte: Comisión Europea

© Fundación Galicia Europa

ContactoAviso Legal