A Comisión Europea publicou as seguintes comunicacións co obxectivo de que cidadáns e partes interesadas poidan prepararse fronte á saída do Reino Unido da Unión Europea en diferentes áreas políticas.

Redes de comunicación, contidos e tecnoloxía

Comercio electrónico

Seguridade das redes

Comunicacións electrónicas

Servizos de comunicación audiovisual

Firma electrónica

Bloqueo xeográfico

Nomes de dominio «.eu»

Dereitos de autor

Emprego, asuntos sociais e inclusión

Consello de traballadores transnacionais

Enerxía

Euratom

Mercado da enerxía

Orixe da enerxía

Medio ambiente

Etiqueta ecolóxica da UE

Lexislación sobre residuos

Comercio de especies protexidas

Explotación forestal ilegal e comercio asociado

Sistema de xestión e auditoría ambientais (EMAS)

Reciclado de buques

Servizos financeiros e unión de mercados de capitais

Auditorías legais

Axencias de cualificación crediticia

Xestión de activos

Tratamento postnegociación

Instrumentos financeiros

Servizos bancarios

Seguros

Fondos de pensións de emprego

Mercado interior, industria, emprendemento e pemes

Homologacións de tipo (vehículos automóbiles)

Homologación de tipo (vehículos e motores)

Marcas, debuxos e modelos

Produtos industriais

Contratación pública

Certificados complementarios de protección

Cualificacións profesionais

HR

Seguridade industrial (ICUE)

Xustiza e consumidores

Protección de datos

Dereito de sociedades

Xustiza civil

Asuntos marítimos e pesca

Pesca e acuicultura

Mobilidade e transportes

Protección dos consumidores e dereitos dos pasaxeiros

Cualificacións profesionais da xente de mar

Transporte aéreo

Aviation safety

Transporte por estrada

Transporte marítimo

Vías navegables interiores

Aviación e seguridade marítima

Transporte ferroviario

Saúde e seguridade alimentaria

Medicamentos para uso humano, medicamentos
veterinarios

Produtos fitosanitarios

Biocidas

Lexislación
alimentaria da UE

Alimentación
animal

Organismos modificados xeneticamente

Augas minerais naturais

Materiais
de reprodución vexetal

Reprodución
animal e zootecnia

Desprazamento de animais vivos

Fitosanidad

Dereitos sobre obtencións vexetais

Operadores dos matadoiros

Transporte de animais

Substancias de orixe humana

Ensaios clínicos

Secretaría xeral

Iniciativas cidadás europeas

Comercio / Fiscalidade e unión aduaneira

Aduanas e impostos indirectos

Réxime de certificados de importación e exportación

Control do respeto dos dereitos de propiedade intelectual por aduanas

Normas de orixe preferentes

Imposto sobre o valor engadido (IVE)

Fonte: Comisión Europea

 

© Fundación Galicia Europa

ContactoAviso Legal