Preguntas frecuentes

Respostas Brexit

Obtén resposta ás dúbidas máis habituais sobre o brexit

 • Galegos no Reino Unido

 • Vivo no Reino Unido e teño intención de seguir facéndoo despois do brexit. Que teño que facer?

  FONTE: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación

 • Que prazo teño para solicitar o “ EU Settlement Scheme”?

  En caso de acordo, Os cidadáns da UE deberán solicitar a inscrición conforme ao “ EU Settlement Scheme” ata o 30 de xuño de 2021 se queren seguir residindo no Reino Unido. Para iso, é necesario que o cidadán residise no Reino Unido antes do 31 de decembro de 2020. En caso de non acordo, Os cidadáns da UE deberán solicitar ata o 31 de decembro de 2020 se queren continuar vivindo no Reino Unido, pero será necesario que residisen no Reino Unido antes da data Brexit.

  Fonte: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

 • Quero empezar a residir no Reino Unido despois do Brexit. Que terei que facer?

  En caso de acordo, Todos os cidadáns da UE que desexen entrar no Reino Unido para traballar e residir poderán facelo ata o 31 de decembro de 2020 e poderán solicitalo conforme ao “ EU Settlement Scheme”. Os cidadáns da UE que desexen entrar no Reino Unido a partir do 1 de xaneiro de 2021 terán que adaptarse ao futuro sistema migratorio británico. En caso de non acordo, Aqueles cidadáns da UE que desexen chegar ao Reino Unido despois do día do Brexit pero antes do 31 de decembro de 2020 poderán entrar sen visado e residir, traballar ou estudar no Reino Unido ata o 31 de decembro de 2020. No caso anterior, quen desexe continuar residindo no Reino Unido despois do 31 de decembro de 2020 deberán tramitar, antes desa data, un permiso de residencia chamado “ European Temporary Leave to Remain” (EURO TLR), que lles permitirá residir no Reino Unido durante 36 meses. Despois dos 36 meses, se desexan quedar, deberán realizar as xestións pertinentes en base ao futuro sistema migratorio británico.

  Fonte: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

 • Vivo no Reino Unido quero viaxar a España e non volverei ata despois do Brexit. Poden denegarme a entrada se aínda non solicitei o “ EU Settlement Scheme”?

  Con independencia de que haxa ou non acordo, os cidadáns da UE poden entrar e saír do Reino Unido utilizando un Documento Nacional de Identidade*** ou o pasaporte ata o 31 de decembro de 2020. Para iso, non é necesario que os residentes no Reino Unido solicitasen a inscrición conforme ao “ EU Settlement Scheme”. Con todo, se desexas inscribirte e necesitas asistencia durante o procedemento podes solicitar cita previa na "Ventanilla Única Brexit" da Embaixada de España en Londres ou no Consulado Xeral de España en Edimburgo.

  *** Se viaxa cun DNI que previamente fose denunciado como perdido ou roubado e, por calquera razón, atopáseo e utilizáseo para entrar en Reino Unido, as autoridades británicas o requisarían. Por favor, considere a información anterior antes da súa viaxe ao Reino Unido.

  Fonte: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

 • Seguirei podendo exercer a miña profesión no Reino Unido? Que ocorre coa miña titulación profesional?

  En caso de acordo, para os que se inscriban conforme ao ” EU Settlement Scheme”, seguirase aplicando o réxime derivado do Dereito da Unión ata o 31 de decembro de 2020 polo que non sería necesario realizar actuación algunha sobre este extremo. Se non houbese acordo, concederase o recoñecemento cando este se solicite antes da data do Brexit. Para os que cheguen despois desa data, o Reino Unido ha adoptado un sistema xeral de recoñecemento baseado na equivalencia de cualificaciones. As autoridades competentes do Reino Unido están obrigadas a considerar as solicitudes de recoñecemento de títulos de Suíza e do Espazo Económico Europeo, pero só están obrigadas a outorgar o recoñecemento ás titulacións que sexan comparables aos requisitos e estándares do Reino Unido en canto a alcance, nivel e contido.

  Fonte: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

 • Vivo no Reino Unido. Seguirei tendo dereito á sanidade despois do Brexit?

  En caso de acordo,

  Mantense o dereito dos cidadáns da UE para continuar recibindo asistencia sanitaria no Reino Unido nas mesmas condicións que as actuais ata o 31 de decembro de 2020. O dereito á sanidade será independente de estar ou non rexistrado e , o que é máis, o persoal médico non terá dereito a facer controis máis aló de pedir o pasaporte ou a tarxeta sanitaria que, en caso de acordo, seguirá tendo vigor.

  En caso de non acordo,

  Non haberá cambios para aqueles que posúan o pre- settled status, o settled status, residencia legal no Reino Unido ou dereito a ela antes do día de saída, debido a que continuarán gozando de cobertura sanitaria gratis tras o Brexit. Para xerar o dereito a atención sanitaria gratuíta, os cidadáns que se trasladen ao Reino Unido despois do Brexit deberán probar a residencia ordinaria no Reino Unido. Os cidadáns que estuden ou visiten o país temporalmente deberán asumir os gastos sanitarios que xeren a menos que lles sexa de aplicación algunha das seguintes circunstancias: que haxa un acordo en vigor sobre sanidade entre o Reino Unido e o país de procedencia ou que lle sexa de aplicación algunha das excepcións sobre tarifas por servizos sanitarios (accidente, urxencia ou atención primaria).

  Fonte: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación

 • ¿Cuánto tiempo me puedo ausentar de Reino Unido sin perder el settled status?

  Unha vez obtido o settled status, o cidadán poderá ausentarse do Reino Unido ata un máximo de 5 anos continuos sen perder o seu status.

  Fonte: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

 • Un cidadán español que teña o settled ou pre- settled status, pode reagrupar aos seus familiares despois do Brexit?

  En caso de acordo, os cónxuxes, parellas de feito, fillos ou netos (menores de 21, ou maiores de 21 anos pero dependentes) e pais ou avós dependentes do cidadán da UE (sexa cal for a súa nacionalidade) poderán entrar no Reino Unido en calquera momento despois do Brexit, sempre que a relación exista antes do 31 de decembro de 2020 e no momento da entrada no Reino Unido (excepto fillos futuros que poderán entrar no Reino Unido en calquera momento). O resto de familiares (estendede family members) só poderán ser reagrupados se residen no Reino Unido antes do 31 de decembro de 2020. Os familiares extracomunitarios dun cidadán da UE que non residan no Reino Unido, deberán solicitar un family permit antes de entrar en territorio británico para poder entrar ou reunirse co seu familiar da UE no Reino Unido. Unha vez no país, terán un prazo de 6 meses desde a súa chegada para solicitar o pre- settled status en base ao “ EU Settlement Scheme”.

  En caso de non acordo, establécese un prazo máximo para que os familiares dun cidadán da UE poidan reunificarse coa súa familia no Reino Unido: Ata o 29 de marzo de 2022 para aqueles familiares próximos (fillos menores de 21 anos e fillos maiores de 21 anos pero dependentes, cónxuxes e parellas de feito, pais e avós) sempre que a relación exista antes do Brexit. Ata o 29 de marzo de 2022 para descendentes nados entre a data do Brexit pero antes do 29 de marzo de 2022. Ata o 31 de decembro do 2020 para cónxuxes, parellas de feito e outros familiares dependentes cuxa relación empezase despois da data Brexit.

  Fonte: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

 • Como poderán os turistas entrar e saír do Reino Unido? Necesitarei pasaporte se viaxo despois do Brexit?

  Ata o 31 de decembro de 2020, con independencia de que haxa ou non acordo, os cidadáns da UE poderán entrar e saír do Reino Unido tanto se son residentes coma se viaxan por turismo e tanto cun pasaporte emitido por calquera Estado Membro, como cun Documento Nacional de Identidade, sempre que estean en vigor durante todo o tempo da súa estancia.

  Fonte: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

 • É necesario que os estudantes internacionais soliciten a inscrición conforme ao “ EU Settlement Scheme”?

  Os estudantes que están na actualidade no Reino Unido ou vaian iniciar os seus estudos despois do Brexit non necesitan solicitar a súa inscrición en base ao EU Settlement Scheme sempre que acaben os seus estudos e teñan intención de volver ao seu país de orixe ou residencia habitual antes do 31 de decembro de 2020. Un pasaporte emitido por un Estado Membro ou un Documento Nacional de Identidade é proba suficiente para estudar e seguir facéndoo no Reino Unido ata o 31 de decembro de 2020. Aínda así, deberán solicitar en base ao “ EU Settlement Scheme” antes de que acabe o prazo se teñen intención de seguir estudando no Reino Unido ou empezar a traballar unha vez acabados os seus estudos.

  Fonte: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

 • Teño un carné de conducir español. Vou poder seguir conducindo no Reino Unido sen problemas?

  Os residentes no Reino Unido que empezaron a súa estancia sendo menores de 67 anos poderán seguir conducindo no Reino Unido cun carné de conducir emitido por un Estado membro sen cambios ata os 70 anos. Se pasou a ser residente no Reino Unido sendo maior de 67 anos, poderá seguir usando o seu carné de conducir europeo ata un máximo de 3 anos. Posteriormente, deberá intercambiar o seu carné de conducir español por un británico. Os visitantes poderán seguir usando o seu carné de conducir europeo. Despois do Brexit, en caso de non acordo, será necesario que o vehículo teña unha Carta Verde ou green card se non está asegurado no Reino Unido. A Carta Verde é o Certificado Internacional de seguro de Responsabilidade Civil de vehículos terrestres automóbiles.

  Fonte: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

 • Acabo de conseguir a nacionalidade británica. Debo facer algo para non perder a española?

  Tal como establece o art. 24. do Código Civil, o español de orixe que residindo no estranxeiro adquire voluntariamente unha nacionalidade estranxeira ou utiliza unha nacionalidade estranxeira que teña atribuída desde antes da súa maioría de idade, poderá conservar a nacionalidade española se declara a súa vontade de conservala antes dos tres anos desde a devandita adquisición ou desde a súa maioría de idade no Consulado do seu lugar de residencia. Por tanto, en canto un maior de idade adquira a nacionalidade británica, deberá comunicar a súa vontade de conservar a súa nacionalidade española no prazo de 3 anos desde a adquisición da nacionalidade británica. A declaración de conservación deberá realizala ou no Consulado de España en Londres ou no Consulado de España en Edimburgo, dependendo de onde resida.

  Fonte: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

 • Empresa

 • Que implicacións ten a saída de Reino Unido a efectos dos Impostos Especiais?

  Serán exportacións a terceiro país, e como tales haberá que tramitar estes envíos (ver preguntas frecuentes para operadores que envían mercadoría a Reino Unido).

  Os envíos de produtos obxecto de Impostos Especiais ao Reino Unido deixarán de ter a consideración de movementos entre Estados Membros, polo que non serán de aplicación os procedementos de circulación intracomunitaria previstos na Directiva 118/2008.

  Por tanto, non poderán enviarse en réxime suspensivo produtos obxecto de Impostos Especiais, nin resultarán de aplicación os procedementos de envíos garantidos nin vendas a distancia.

  Fonte: Agencia Tributaria

 • Cal será o réxime arancelario que o Reino Unido quere aplicar tras o brexit, en caso de non acordo?

  Notificación británica, recibida o 13 de Marzo de 2019, a todos os membros da OMC achega do réxime arancelario que o Reino Unido quere aplicar tras o Brexit en caso de non acordo.
  A Comunicación pódese consultar aquí:

  https://www.gov.uk/government/news/temporary- tariff- regime- for-non- deal- brexit- published

  Ideas básicas do anuncio:

  • Trátase de aranceis aplicables a calquera importación, incluída a UE.
  • Limítanse aos aranceis a unha lista moi corta de produtos, de 24 familias de produtos. Para o resto, o arancel é 0%.
  • A lista detallada de produtos pódese consultar aquí:

  https://www.gov.uk/government/publications/temporary- rates- of- customs- duty- on- imports- after- eu- exit/ mfn- and- tariff- quota- rates- of- customs- duty- on- imports- if- the- uk- leaves- the- eu- with-non- deal

  • Non se fixan aranceis para algúns produtos relevantes para España ( cítricos, viños, calzado, etc.)
  • Fíxanse aranceis para algúns produtos significativos para España (plátanos, carne, peixe, automóbiles, etc.)
  • O arancel é temporal, de duración un ano.
  • Reino Unido non aplicará estes aranceis na fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte nin quere impoñer novos controis na devandita fronteira.

  Para facilitar a análise, achégase listaxe en formato Excel dos aranceis e continxentes arancelarios que Reino Unido aplicaría nas seguintes 25 categorías de produtos en caso de Brexit sen acordo:

  1. Aluminium foil
  2. Automotive vehicles
  3. Bananas
  4. Bioethanol and motor spirit
  5. Bovine meat ( Beef)
  6. Butter
  7. Ceramics and related items
  8. Cheese
  9. Cloves and vanilla
  10. Cocoa
  11. Fats and oils
  12. Fertiliser
  13. Fish
  14. Fresh beans
  15. Glass fibres
  16. Other household items
  17. Polyethelene
  18. Poultry meat
  19. Rice
  20. Rum
  21. Sheep meat
  22. Sugar and molasses
  23. Swine meat ( Pork)
  24. Téxtiles and clothing
  25. Tyres and wheels

  https://www.gov.uk/government/publications/temporary- rates- of- customs- duty- on- imports- after- eu- exit

  Fonte: Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

 • Como afectarán as empresas españolas os acordos comerciais que o Reino Unido asinou con terceiros países (países de fóra da UE) para o caso dun Brexit sen acordo?​

  Os envíos ou adquisicións estarán suxeitos a formalidades de exportación e/ou importación que se traducen na necesidade de presentar unha declaración aduaneira e quedar suxeitas aos controis que procedan.

  Estas declaracións son electrónicas polo que é necesario dispoñer do software necesario para realizar ese envío se o fai a propia empresa ou contratar a un representante aduaneiro.

  O desenvolvemento interno leva tempo en función da integración co resto de sistemas de xestión da entidade.

  Cada empresa debe analizar con detalle as mercadorías coas que traballa sabendo cal é a súa clasificación arancelaria pois diso dependen os aranceis e outros gravames para ingresar, as autorizacións ou licenzas necesarias para a importación/exportación

  Desde o punto de vista do IVE, as exportacións son entregas exentas e as importacións están suxeitas a IVE que será liquidado pola aduana.

  O ingreso do IVE faise nos prazos do arancel (10 ou 30 días se se solicita aprazamento) salvo que opte por diferimiento do ingreso á declaración mensual que corresponda. Dita opción require estar rexistrado en REDEME e débese exercer en novembro do período anterior.

  Desde o punto de vista dos Impostos Especiais, os envíos ou adquisicións de produtos obxecto dos Impostos Especiais de Fabricación (Hidrocarburos, Alcol e Bebidas alcohólicas e Tabaco), terán a consideración de envíos realizados a/ou de territorios terceiros non comunitarios, aplicándose o tratamento fiscal previsto para as importacións e exportacións.

  Fonte: Axencia Tributaria

 • Se actualmente non teño ningunha actividade aduaneira como se verá afectada a miña empresa polo BREXIT?

  Os envíos ou adquisicións estarán suxeitos a formalidades de exportación e/ou importación que se traducen na necesidade de presentar unha declaración aduaneira e quedar suxeitas aos controis que procedan.

  Estas declaracións son electrónicas polo que é necesario dispoñer do software necesario para realizar ese envío se o fai a propia empresa ou contratar a un representante aduaneiro.

  O desenvolvemento interno leva tempo en función da integración co resto de sistemas de xestión da entidade.

  Cada empresa debe analizar con detalle as mercadorías coas que traballa sabendo cal é a súa clasificación arancelaria pois diso dependen os aranceis e outros gravames para ingresar, as autorizacións ou licenzas necesarias para a importación/exportación

  Desde o punto de vista do IVE, as exportacións son entregas exentas e as importacións están suxeitas a IVE que será liquidado pola aduana.

  O ingreso do IVE faise nos prazos do arancel (10 ou 30 días se se solicita aprazamento) salvo que opte por diferimiento do ingreso á declaración mensual que corresponda. Dita opción require estar rexistrado en REDEME e débese exercer en novembro do período anterior.

  Desde o punto de vista dos Impostos Especiais, os envíos ou adquisicións de produtos obxecto dos Impostos Especiais de Fabricación (Hidrocarburos, Alcol e Bebidas alcohólicas e Tabaco), terán a consideración de envíos realizados a/ou de territorios terceiros non comunitarios, aplicándose o tratamento fiscal previsto para as importacións e exportacións.

  Fonte: Axencia Tributaria

 • Que efectos terá o Brexit para o procedemento de comunicación de posta no mercado de produtos alimenticios?

  Con Acordo de Retirada

  Manteranse en vigor as normas do mercado único e por tanto a libre circulación de mercadorías, polo que non se producirá ningún cambio respecto a as condicións actuais. As empresas deben ter en conta que será necesario coñecer a equivalencia das súas empresas en relación co resto de Estados membro da UE para os procedementos de comunicación de posta no mercado de produtos alimenticios (complementos alimenticios e os produtos alimenticios destinados a certos grupos de poboación).

  Sen Acordo de Retirada

  O Reino Unido pasará a ter as súas propias normas de seguridade alimentaria, de produción e de calidade para a elaboración dos seus produtos alimenticios. Con todo, pasaría a ser un país terceiro polo que tal e como dita a normativa da Unión europea destinada a protexer a saúde humana e animal, aplicaranse en fronteira os controis sanitarios tanto para a saída como para a entrada de produtos en ambos os sentidos. E terán que recorrer a empresas españolas ou doutros Estados membros da UE para comercializar os seus produtos en España.

  FONTE: MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIALPalabras descoñecidas

 • Se non hai acordo de retirada, o 1 de novembro de 2019 terei que cumprir algunha formalidade aduaneira?

  Si, a partir dese día Reino Unido pasará a ter a condición de terceiro país e, por tanto, as mercadorías que se envíen a Reino Unido trataranse como as enviadas a calquera outro país con quen a Unión Europea non subscribise ningún acordo comercial ou doutro tipo que poida afectar as formalidades aduaneiras.

  Entre outras cuestións, iso implica que para enviar mercadoría a Reino Unido haberá que presentar unha declaración de exportación.

  Fonte: Axencia Tributaria

 • Sector pesqueiro

 • Como vai afectar esta saída ao sector pesqueiro español?

  Identificáronse varios segmentos de frota que faenan en augas baixo xurisdición do Reino Unido, así como investimentos de capital español en empresas de Reino Unido, que se verían afectadas en maior ou menor medida.

  O sector da acuicultura representa unha porcentaxe baixa dentro dos nosos intercambios comerciais co Reino Unido, polo que se poderían atopar con facilidade mercados alternativos para o abastecemento e a exportación.

  O obxectivo final para o sector pesqueiro é manter unha relación co Reino Unido que sexa o máis parecida á actual, é dicir, o mantemento do " statu quo".

  En caso de Acordo, a frota comunitaria e a británica continuarán tendo acceso mutuo ás súas augas respectivas. Durante o período transitorio negociaranse as condicións de acceso a augas e mercados que deben estar en vigor para a data límite do 31 de decembro de 2020 ou, no seu caso, a prórroga que se determine segundo o establecido no acordo.

  En caso de non Acordo,  a frota comunitaria debería saír de augas do Reino Unido do mesmo xeito que a frota británica das augas comunitarias, incluída a composta por capital español.

  Neste caso, acordouse que o Regulamento (UE) nº 508/2014, sobre o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, poida cofinanciar paradas temporais para a frota afectada, ata un período máximo de 9 meses.

  Pódese obter máis información acerca desta proposta en esta ligazón.

  Fonte: Presidencia de Goberno

 • Vaise poder seguir pescando en augas de Reino Unido?

  En caso de acordo, en principio, poderase seguir pescando como ata o de agora en augas de Reino Unido ata, polo menos, o 31 de decembro de 2020.

  En caso de non acordo, non se poderá seguir pescando en augas baixo xurisdición de Reino Unido a partir da data de retirada.

  En ambas as situacións negociarase un acordo pesqueiro co obxectivo de poder seguir pescando en augas de Reino Unido a partir do momento en que non se poida continuar facéndoo.

  Con todo, en caso dunha saída sen acordo, negociouse a modificación do Regulamento (UE) nº 2017/2403 sobre a xestión sustentable das frotas pesqueiras exteriores (Regulamento FAR), para, por unha banda, posibilitar que os buques da Unión Europea poidan seguir faenando en augas do Reino Unido (e viceversa) e doutra banda, para que se poidan seguir realizando con axilidade os intercambios de cotas ( swaps) que se realizan habitualmente cada ano entre os Estados membros e o Reino Unido.

  Pódese obter máis información acerca desta proposta nesta ligazón.

  Fonte: Presidencia de Goberno

 • Vaise poder utilizar os portos do Reino Unido para desembarcar?

  Con Acordo de Retirada
  Si. Poderanse seguir utilizando nas mesmas condicións que ata o de agora ata o 31 de decembro de 2020.

  Sen Acordo de Retirada

  Reino Unido tratará aos buques da Unión Europea como buques de terceiros países para o acceso aos seus portos.

  Fonte: Presidencia de Goberno

 • Realiza a túa consulta

  Se tes algunha dúbida respecto ás consecuencias do brexit, podes poñerte en contacto co equipo da Fundación Galicia Europa a través deste formulario:

  © Fundación Galicia Europa

  ContactoAviso Legal